Master of Science (MSc.) – Strategie řízení firmy dle principů Baťovy soustavy řízení

Moderní manažerské vzdělání

Ucelené vzdělávání založené na tradici a historii principů baťovského systému řízení podniku a jeho aplikaci v moderním managementu najdou zájemci v nově otevíraném oboru MSc. – Strategie řízení firmy dle principů Baťovy soustavy řízení. Absolvování programu MSc. vám pomůže vydat se a udržet se na cestě úspěšného a etického podnikání.

Inspirujte se principy založenými na zdravém rozumu, etice a funkčnosti v cestě za prosperitou!

Nabízíme komplexní vzdělání v délce 24 měsíců, během kterých budou posluchači provedeni srozumitelnou formou historickými aspekty vývoje společnosti, systému řízení a kultury firmy Baťa. Bloky studijního programu jsou propojovány podtržením stále platných zásad, které jsou užívány podnikateli i korporacemi u nás i ve světovém měřítku. Inspirujte se principy založenými na zdravém rozumu, etice a funkčnosti v cestě za prosperitou! Titul MSc. – specializace je určen zejména pro zájemce z oblasti managementu, personalistiky a služeb. Posluchači získávají podrobný vhled do problematiky baťovského systému řízení, který snoubí praktické oblasti tohoto celostního přístupu v managementu, marketingu, vzdělávání, personalistice a ekonomice propojené se „službou veřejnosti“. Specializace oboru je postavena na vědomostech a také praktických zkušenostech z aplikace systému v současných společnostech a moderním podnikání.

Jako jediná vzdělávací instituce v České republice, nabízíme ucelené dvouleté vzdělání v oblasti Strategie řízení firmy dle principů Baťovy soustavy řízení.

Profil účastníka

Absolvent studijního programu získá schopnost efektivně a racionálně aplikovat vybrané aspekty Baťovy soustavy řízení do současné praxe v oblasti podnikání a řízení podniku. Absolvent si osvojí základní aspekty podnikatelské filozofie Tomáše Bati a možnosti efektivně tyto poznatky využívat pro profesní i osobní růst.

Studiem MSc. získáte:

 • nadstandardní manažerské vzdělání
 • odborný vhled do strategií a principů podnikání dle principů baťa
 • nejnovější poznatky z aplikace principů ve správě a řízení firmy
 • praktické a funkční nástroje pro vedení firmy a týmů
 • vysokou prestiž společensky zodpovědného manažera
 • cenné kontakty pro manažerskou praxi
 • celosvětově uznávaný titul MSc.

Studium zahrnuje jednotlivé oblasti současného pohledu na strategické řízení firem s ohledem na metody využívané firmou Baťa a.s. do r. 1939. Základem obsahu studia jsou obecné znalosti podnikové ekonomiky a podnikových procesů s rozšířeným vnímáním péče a rozvoje zaměstnanců, péče o zákazníky a rozvoj společensky odpovědného podnikání v konsensu rozvoje komunity a společnosti. Základem studia je aplikování podnikové filozofie Baťa do současných oblastí řízení podniku, personálního managementu, marketingu, managementu péče o zákazníka, informačních procesů, vytváření strategie společensky odpovědného podnikání a rozvoje komunity.

CO JE TO MSc.?

Absolventi s titulem MSc. získají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Díky specializaci na systémy a principy Baťovy soustavy řízení získáte zcela jedinečné penzum informací. Kromě předních odborníků na systém řízení Baťa se během svého studia setkáte také s jednateli, manažery společností či osob z veřejné správy, kteří ve své činnosti úspěšně uplatňují principy řízení dle Bati.

Tři záruky v jednom vzdělání

Co znamená titul MSc. pro vaše budoucí zaměstnavatele? Jistotu, že získali odborníka, který má znalosti v systému řízení a umí je využít v praxi.

Co znamená titul MSc. pro vaše zaměstnance? Jistotu, že pracují ve firmě, která dbá na svůj rozvoj a zaměstnance komplexně, záleží jí na jejich růstu a dobrém žití.

Co znamená titul MSc. pro vaše obchodní partnery? Jistotu, že spolupracují se společností, které záleží na poskytování skutečně dobré služby v souladu s etikou a společenskou zodpovědností.

MSc. není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium MSc. neboli Master of Science představuje profesně vzdělávací program určený manažerům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání specializovaného profesního nadhledu ve všech manažerských oborech.

Cíle studia MSc.

Hlavním cílem studia je umožnit současným podnikatelům, manažerům a kvalifikovaným pracovníkům rozvíjet a prohlubovat své dosavadní znalosti a dovednosti z jednotlivých oborů podnikání, prostřednictvím studia Baťovy soustavy řízení. Baťova soustava řízení se vyvinula na základě akceptování etických principů podnikání, které dokázaly rovnoměrným způsobem rozvíjet oblast podnikání, péče o zákazníky, péče o zaměstnance a komunitu.

Baťova soustava řízení představuje i pro současné podnikatelské prostředí jedinečný návod, jak podnikat udržitelným a etickým způsobem. Baťova soustava řízení zasahuje do všech oblastí řízení podniku a udržitelného způsobu podnikání v souladu s rozvojem komunity. 

Studijní obor Strategie řízení firmy dle principů Baťovy soustavy řízení nabízí posluchačům možnost inspirovat se odkazem Tomáše Bati v současném podnikání, a to nejen na základě primárních pramenů, ale také současných příkladů zdárné aplikace těchto principů v praxi.

PRŮBĚH MSc. STUDIA

 • Délka studijního programu je 24 měsíců rozdělených do čtyř bloků (semestrů).
 • Studium probíhá kombinovanou formou studia v Uherském Hradišti.
 • Několikrát během studia navštívíte Zlín a místa spojená s odkazem firmy Baťa.
 • Studium probíhá primárně v českém a slovenském jazyce.
 • Na počátku studia se koná zápis, během kterého budou studenti seznámeni s průběhem studia.
 • K úspěšnému ukončení studia musí studenti po prvním roce studia složit průběžnou zkoušku, na konci studia pak vypracovat a obhájit závěrečnou práci na zvolené téma. 

OBSAH STUDIA

 • Strategie řízení podniku
 • Podniková ekonomie
 • Lean production
 • Krizové řízení
 • Personální management
 • Management péče o zákazníky
 • Marketing a reklama
 • Informační systémy v podniku
 • Manažerská komunikace
 • Selfmanagement
 • Etika v manažerské praxi
 • Leadership
 • Time a stress management z pohledu zdraví
 • Společensky odpovědné podnikání
 • Vytváření sdílné hodnoty

Přednášková témata:

 1. Osobní příběh Tomáše Bati a zrod jeho podnikatelské filozofie.
 2. Vznik a vývoj firmy Baťa do roku 1939.
 3. Podnikatelská filozofie a principy Baťovy soustavy řízení. 
 4. Výroba a výrobní strategie firmy Baťa. Využité těchto principů v současných výrobních firmách, návaznost na lean strategii.
 5. Etika v podnikání podle baťovských principů.
 6. Rozvoj zaměstnanců ve firmě Baťa do r. 1939. Péče o celostní rozvoj spolupracovníka – rozvoj osobnosti, znalostí, odborností a plánovaní kariérního růstu. Jak hledat schopné lidi v současnoti na základě baťovských principů.
 7. Edukace a celoživotní vzdělávání ve firmě Baťa – Baťovy školy práce, Exportní škola, Škola pro prodavače, kurzy. Celoživotní vzdělávání a rozvoj pracovního teamu.
 8. Reklama a marketingové nástroje využívané firmou Baťa a.s. do roku 1939.
 9. Obchodní zásady a péče o zákazníka ve firmě Baťa a.s. do roku 1939.
 10. Baťovi muži – výjimečné osobnosti, které byly součástí ředitelského týmu Tomáše Bati.
 11. Firemní kultura ve společnosti Baťa a.s. do roku 1939.
 12. Finanční gramotnost jako základ vzdělanosti v rámci firemní kultury Baťa.
 13. Teorie průmyslového člověka a návaznosti na současné principy Work Life Balance.
 14. Život v „baťovském“ Zlíně – budování zahradního města, sociální a zdravotní péče o spolupracovníky firmy.
 15. Export firmy Baťa a budování malých Zlínů ve světě.
 16. Přesah zlínské architektury a koncept zahradního města v současnosti.
 17. Využití odkazu Baťa v současnosti. Představení společností, které se inspirují odkazem Baťa, ukázky využití v praxi.
 18. Společensky odpovědné podnikání a navyšování sdílených hodnot v souladu s odkazem filozofie Baťa.

ZPŮSOBILOST K PŘIJETÍ KE STUDIU

Studijní obor je určen absolventům magisterského studia s minimálně tříletou praxí, absolventům bakalářského studia s minimálně pětiletou praxí a absolventům středoškolského vzdělání s minimálně osmiletou praxí.

Ukončené vzdělání dokládá žadatel o studium diplomem nebo vysvědčením, přehled dosavadní praxe je uveden v životopise žadatele, tento přehled je doplněn kontaktními údaji s možností ověřit pravost informací a získání referencí.

Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a osobní životopis je třeba doložit v elektronické podobě spolu se zaslanou přihláškou.

Přijímací řízení

Zájemci o vzdělávání u společnosti Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., si mohou vybrat z programů BBA, MBA, DBA, LL.M., MPA, MSc. a dalších.

Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím následujícího odkazu:

Založení nové přihlášky

Přijímací řízení probíhá na základě odevzdané přihlášky včetně nezbytných příloh.

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.