Studium LL.M. – kredit pro právní praxi

Moderní manažerské vzdělání

Obecně uznávaný a žádaný titul v právní praxi. Specifický titul, který je určen pro obory práva a právní praxi. Studium rozšiřuje informovanost z právní praxe pro právníky, advokáty i úředníky s právní praxí. Témata přednášek jsou primárně zaměřena na právní obory ve spojení s manažerskou praxí, kam patří i psychologické disciplíny. Své zkušenosti studentům předávají lektoři, kteří působí na významných manažerských postech ve velkých firmách nebo na vysokých školách.

LL.M. – kvalifikační standard pro právní praxi.

Profil účastníka

Účastníci v programu LL.M. mohou být vzděláni v jakémkoliv oboru, jako je strojírenství, humanitní vědy, obchod, ekonomika, lékařství nebo jakékoliv jiné odvětví vzdělávání. Stejně tak je vítán i kandidát s příslušnou pracovní zkušenosti a minimálně úplným středoškolským vzděláním.

Studiem LL.M. nejen získáte

 • celosvětově vyhledávaný a uznávaný titul
 • aktuální poznatky propojené s praxí
 • vysokou společenskou prestiž
 • moderní přístup ke vzdělání
 • zajímavé kontakty s manažerskou praxí

CO JE TO LL.M.? - VYSOKÝ KREDIT PRO PRÁVNÍ PRAXI

Co znamená titul LL.M. pro vaše budoucí zaměstnavatele? Jistotu, že získali odborníka, který má znalosti a přehled v právní problematice dotýkající se praxi v obchodě. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia LL.M. Absolventi s titulem LL.M. mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Titul LL.M. není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium LL.M. neboli Master of Laws, představuje profesně vzdělávací program určený manažerům z obchodně-právní praxe se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání všeobecného profesního nadhledu v právních oborech.

Cíl programu LL.M.

 • Uspokojit rostoucí poptávku po komplexním řízení.
 • Rozvinout řídící dovednosti v právní praxi.
 • Řídit v regionálním prostředí s globálním pohledem.
 • Informovat o aktuální společensko-vědní, právní a ekonomické problematice.

PRŮBĚH LL.M. STUDIA

 • Délka trvání studia celého programu 18 měsíců, rozdělených do tří bloků (semestrů).
 • Každý z bloků je rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá kombinovanou formou studia. Většinou se studenti setkávají na víkendovém setkání organizovaném jedenkrát za měsíc.
 • Studium probíhá primárně v českém a slovenském jazyce.
 • Na počátku studia se koná zápis, kde jsou studenti seznámeni s průběhem a organizací LL.M. programu.
 • K úspěšnému ukončení studia musí studenti získat 60 kreditů a na konci studia vypracovat a obhájit závěrečnou práci na zvolené téma.

Struktura a Curriculum Programu

Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. sleduje rozdělení jednotlivých tematických okruhů do soustředěných oblastí jako správné zaměření vypovídající o obsahu vzdělávání. Patří sem převážně:

 1. Společenské vědy – ekonomie, psychologie
 2. Humanitní vědy – právo, lingvistika, politologie
 3. Multidisciplinární vědy - management

Kurzy – Vybrané tematické okruhy

Posluchačům je vždy prezentováno téma z oblasti společensko-vědních disciplín, humanitních věd a managementu s přihlédnutím na aktuální změny v politice, ekonomice i společenském životě. Celkový garantovaný počet přednášek za program je stanoven na deset přednášek. Při maximální účasti posluchačů je uskutečněno celkem čtrnáct přednášek. Posluchač zde nemusí nutně splnit všechny předměty zapsané v seznamu.

 • Marketing management
 • Manažerské a vůdcovské dovednosti
 • Finanční právo
 • Korporátní právo
 • Insolvenční právo
 • Korupce
 • Manažerská etika II
 • Personální management
 • Time a Stress management
 • Úvod do soukromého práva
 • Manažerská psychologie
 • Marketing a PR komunikace
 • Strategický management
 • Mezinárodní obchodní právo
 • Závazkové smluvní vztahy
 • Komunikace pro veřejný a neziskový sektor
 • Obchodní právo v kontextu EU
 • Hospodářská soutěž a nekálá soutěž
 • Pracovní právo

Způsobilost pro přijetí

Aby byl uchazeč způsobilý k přijetí do vzdělávacího programu, musí mít minimálně bakalářský titul nebo jeho ekvivalent. Případně musí mít úplné středoškolské vzdělání a patřičnou manažerskou praxi.

Přijímací řízení

Zájemci o zařazení do systému vzdělávání  u společnosti Akademie krizového řízení  a managementu s.r.o., si mohou vybrat z programů BBA, MBA, DBA, LL.M., MPA a M.Sc. Dva měsíce před uplynutím termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení. V těchto podmínkách uchazeči naleznou informací o konání přijímacích zkoušek, o jejich obsahu. Studijní programy uskutečňované Akademií krizového řízení a managementu s.r.o. jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením.

Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka "Založení nové přihlášky".

Založení nové přihlášky

Přijímací řízení probíhá, na základě odevzdané přihlášky s patřičnými dokumenty.

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.