Moderní studium DBA

Moderní manažerské vzdělání

Obecně uznávaný titul v oblasti středního a vyššího managementu. Poslední stupeň manažerského vzdělání a zároveň titul, který je určen převážně pro vysokoškolsky vzdělané posluchače s cílem zkoumat a zavádět v managementu změny. Příprava je zaměřena na budoucí práci v řízení změn v podnicích a získání schopností ve vedení velkých týmů v roli konzultanta. Témata přednášek jsou zaměřena primárně na zvýšení řídících schopnosti, psychologických a právních aspektů v podnikání společně se znalostí marketingu a dalších ekonomických disciplín. Primárním cílem je získat praktické zkušenosti při aplikaci změn a inovací v podnicích a společnostech v útlumu. Své zkušenosti studentům předávají lektoři, kteří působí na významných manažerských postech ve velkých firmách nebo na vysokých školách.

 DBA – Nejvyšší standard inovativních manažerů.

Profil účastníka

Účastníci v programu DBA mohou být vzděláni v jakémkoliv oboru, jako je strojírenství, humanitní vědy, obchod, ekonomika, lékařství nebo jakékoliv jiné odvětví vzdělávání. Stejně tak je vítán i kandidát s příslušnou pracovní zkušenosti a minimálně magisterským stupněm vzdělání.

Studiem DBA nejen získáte

 • celosvětově vyhledávaný a uznávaný titul
 • nadstandardní manažerské vzdělání
 • aktuální poznatky propojené s praxí
 • vysokou společenskou prestiž
 • moderní přístup ke vzdělání
 • zajímavé kontakty s manažerskou praxí

CO JE TO DBA? – NEJVYŠŠÍ META MANAŘERA

Co znamená titul DBA pro vaše budoucí zaměstnavatele? Jistotu, že získali odborníka, který má znalosti v systému řízení a umí je využít v praxi. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia DBA. Absolventi s titulem DBA mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Titul DBA není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium DBA neboli Doctor of Business Administration, představuje profesně vzdělávací program určený manažerům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání všeobecného profesního nadhledu ve všech manažerských oborech.

Cíl programu DBA

 • Osvojení si metod vědecké práce.
 • Schopnost samostatně řešit odborné problémy z oblasti managementu
 • Schopnost optimalizace řídících funkcí, s důrazem zejména na rozhodování a organizování.
 • Schopnost aplikace a využití zákonitostí chování trhu, s akcentem na chování firmy.

PRŮBĚH DBA STUDIA

 • Délka trvání studia celého programu 18 měsíců, rozdělených do tří bloků (semestrů).
 • Každý z bloků je rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá kombinovanou formou studia. Většinou se studenti setkávají na víkendovém setkání organizovaném jedenkrát za měsíc.
 • Studium probíhá primárně v českém a slovenském jazyce.
 • Na počátku studia se koná zápis, kde jsou studenti seznámeni s průběhem a organizací DBA programu.
 • K úspěšnému ukončení studia musí studenti získat 90 kreditů a na konci studia vypracovat a obhájit závěrečnou práci na zvolené téma.

Struktura a Curriculum Programu

Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. sleduje rozdělení jednotlivých tematických okruhů do soustředěných oblastí jako správné zaměření vypovídající o obsahu vzdělávání. Patří sem převážně:

 1. Společenské vědy – ekonomie, psychologie
 2. Humanitní vědy – právo, lingvistika, politologie
 3. Multidisciplinární vědy - management

Kurzy – Vybrané tematické okruhy

Posluchačům je vždy prezentováno téma z oblasti společensko-vědních disciplín, humanitních věd a managementu s přihlédnutím na aktuální změny v politice, ekonomice i společenském životě. Celkový garantovaný počet přednášek za program je stanoven na deset přednášek. Při maximální účasti posluchačů je uskutečněno celkem čtrnáct přednášek. Posluchač zde nemusí nutně splnit všechny předměty zapsané v seznamu.

 • Metodologie výzkumu a vědecké práce
 • Vystoupení na konferenci / semináři
 • Finanční účetnictví a analýza
 • Strategické řízení
 • Marketing management
 • Personální management

Způsobilost pro přijetí

Aby byl uchazeč způsobilý k přijetí do vzdělávacího programu, musí mít minimálně magisterský titul nebo jeho ekvivalent.

Přijímací řízení

Zájemci o zařazení do systému vzdělávání  u společnosti Akademie krizového řízení  a managementu s.r.o., si mohou vybrat z programů BBA, MBA, DBA, LL.M., MPA a M.Sc. Dva měsíce před uplynutím termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení. V těchto podmínkách uchazeči naleznou informací o konání přijímacích zkoušek, o jejich obsahu. Studijní programy uskutečňované Akademií krizového řízení a managementu s.r.o. jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením.

Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka "Založení nové přihlášky".

Založení nové přihlášky

Přijímací řízení probíhá, na základě odevzdané přihlášky s patřičnými dokumenty.

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.